สมัครเรียนออนไลน์


กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง (* จำเป็นต้องระบุ)
     
คำนำหน้า
:
*   ชื่อ *   สกุล *
วัน/เดือน/ปี เกิด
:
*  อายุ  ปี 
เชื้อชาติ
  สัญชาติ ศาสนา
ที่อยู่
  *
จังหวัด
:
*  รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์
:
*  อีเมล
สถานที่ทำงาน
:
ชื่อบิดา
:
ทำงาน
เบอร์ติดต่อ
ชื่อมารดา
:
ทำงาน
เบอร์ติดต่อ
วุฒิการศึกษา
:
แผนก / สาขา *  เมื่อปี พ.ศ.
จากสถาบันการศึกษา
:
*
จังหวัด
:
* คะแนนเฉลี่ย *
 

** คณะพยาบาลศาสตร์ เลือก สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
** คณะบริหารธุรกิจ เลือก การจัดการ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
** คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลือก วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
** คณะนิติศาสตร์ เลือก นิติศาสตร์
** คณะนิติศาสตร์ เลือก รัฐประศาสนศาสตร์
** คณะศึกษาศาสตร์ เลือก การศึกษาปฐมวัย
** กรุณาอย่าเลือกคณะหลัก และ คณะรองเหมือนกัน webmaster ยังไม่ได้ทำระบบอัตโนมัติ

เลือกคณะหลัก
:
*   สาขาที่ต้องการ 
เลือกคณะรอง
:
*   สาขาที่ต้องการ 
ความสามารถพิเศษ
:
   
   
ต้องการเรียนที่
:
*