ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

 • กรอกใบสมัครในระบบ e-Admissions แล้ว Print ใบสมัครออกจากระบบ ตามขั้นตอน หรือ Download ใบสมัครด้านล่างนี้ ตามวิทยาเขตที่ต้องการสมัครแล้ว Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)
 • ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป
 • ส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วอีกจำนวน 2 รูปเพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท
 • ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
  1. โดยธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ (แนบหลักฐานการรับธนาณัติ) โดยสั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยราชธานี" ระบุไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
  2. โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (แนบสำเนา slip การโอนเงิน) โดยโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 313-6-05763-5 สาขาอุบลราชธานี หรือ
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่บัญชี 256-3-05879-7 สาขาอุบลราชธานี
 • ส่งเอกสารทั้งหมดมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
  ฝ่ายรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี
  261 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 • มหาวิทยาลัยราชธานีดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเรียน


คำเตือน ห้ามใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัคร หากตรวจพบจะถูกถอนสภาพนักศึกษา และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย